Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 DataLover: de vennootschap onder firma DataLover, gevestigd te (5651 HA) Eindhoven aan de Beeldbuisring 99, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66908477, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L. Heesterbeek.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met DataLover een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan voor het leveren van producten en/of diensten.

1.3 Partijen: DataLover en opdrachtgever samen. 

1.4 Producten en diensten: alle (online) producten en/of diensten met betrekking tot dataverwerking, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ontwerp en de verkoop van (maatwerk) dashboards, zoals een klantreis dashboard, Google Analytics 4 dashboard, andere maatwerk dashboards en aanverwante (digitale) producten en diensten, zoals masterclasses en analyses op maat. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.5 Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen DataLover en opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten door DataLover aan opdrachtgever.

1.6 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

 

Artikel 2.Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DataLover gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde (online) producten en overige verrichte handelingen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk voortvloeit. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

2.2 De toepasselijkheid van algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door DataLover niet geaccepteerd.

2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst. 

2.4 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van DataLover is van toepassing. DataLover kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. DataLover zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden. 

2.5 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen de dag, nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de gewijzigde voorwaarden, van kracht zijn. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde voorwaarden te accepteren.

2.6 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

2.7 Indien DataLover op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

 1. Aanbiedingen en offertes 

3.1 Alle door DataLover gedane aanbiedingen hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. DataLover heeft het recht heeft een gedaan aanbod uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. 

3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door DataLover aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3.3 Een aanbod en/of offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft DataLover het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Er kunnen dan geen rechten worden ontleend aan de door  DataLover gedane aanbieding. DataLover is niet verplicht de juistheid van door opdrachtgever of door derden verstrekte informatie te toetsen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht DataLover niet tot levering van een deel van de (online) producten en/of diensten in de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.5 DataLover kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.6 Alle getoonde modellen, ontwerpen en afbeeldingen gelden slechts als illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen. 

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door DataLover gedane aanbieding heeft geaccepteerd. 

4.2 Wanneer de aanvaarding van opdrachtgever – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het aanbod van DataLover, komt de overeenkomst tot stand zodra DataLover uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 Als de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan DataLover een opdracht verstrekt, is DataLover pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. 

4.4 Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van DataLover of zodra DataLover – zonder bezwaar van opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

4.5 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door DataLover worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt DataLover opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bestanden, waaronder inloggegevens van systemen en accounts en benodigde statistieken, die DataLover naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan DataLover te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie, gegevens en/of bestanden niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan DataLover zijn verstrekt, heeft DataLover het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.   

5.2 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van DataLover hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DataLover ter beschikking gestelde informatie, gegevens en/of bestanden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie, gegevens en bestanden.
5.3 Indien van toepassing, is opdrachtgever gehouden DataLover toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door DataLover worden uitgevoerd, evenals (facilitaire en technische) voorzieningen, aansluitingen en door DataLover benodigde materialen.

5.4 De opdrachtgever is verplicht DataLover zo snel mogelijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.5 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren daarvan. DataLover is niet aansprakelijk voor verloren gegane digitale bestanden of het hacken daarvan. 

5.6 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de diensten en/of producten en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van DataLover en/of de bij de uitvoering betrokken derde partijen.

5.7 De opdrachtgever is verplicht de ontvangen bestanden, designs, documenten, adviezen en concepten te allen tijde door te lezen en te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele onjuist- of onvolledigheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen door te geven aan DataLover. Indien de opdrachtgever niet binnen genoemd termijn van 14 dagen reageert, worden de bestanden, designs, adviezen, voorstellen en/of andere concepten als deugdelijk opgeleverd beschouwd en heeft DataLover het recht deze werkzaamheden te factureren en daarvoor betaling te verlangen. 

5.8 De opdrachtgever is verplicht zijn systemen, programmatuur en apparatuur adequaat te beveiligen en deze adequaat beveiligd te houden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 DataLover bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. 

6.2 DataLover zal haar dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. DataLover heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. DataLover kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van haar reeds verrichte diensten. 
6.3 DataLover spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens die DataLover voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

6.4 DataLover neemt passende beveilingsmaatregelen. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van techniek, de uitvoeringskosten, de aan DataLover bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van haar diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is. 

DataLover staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
6.5 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.
6.6 DataLover is gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van DataLover wenselijk is.
6.7 DataLover heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. DataLover heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt voldaan, is DataLover niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten. Ook heeft DataLover het recht om te wachten met de uitvoering van de volgende fase totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtgever dient de door DataLover opgeleverde werkzaamheden binnen 14 dagen na aanlevering te controleren en eventuele aanpassingen door te geven. Bij het niet tijdig kenbaar maken van de eventueel gewenste aanpassingen door de opdrachtgever, worden de uitgevoerde werkzaamheden als goedgekeurd en opgeleverd beschouwd en heeft DataLover het recht deze werkzaamheden te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
6.8 Indien DataLover uitgevoerde werkzaamheden ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt, heeft de opdrachtgever recht op het aantal kosteloze correctierondes dat in de offerte is opgenomen. Indien er geen aantal correctierondes is opgenomen, geldt één correctieronde. Indien de opdrachtgever meer correctieronden wil laten uitvoeren door DataLover, komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de opdrachtgever.
6.9 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden door DataLover worden uitgevoerd of (op)geleverd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van DataLover op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
6.10 Bij overschrijding van een uitvoerings- of (op)leveringstermijn door DataLover dient de opdrachtgever DataLover in gebreke te stellen, waarbij DataLover alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het werk uit te voeren dan wel (op) te leveren. DataLover is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
6.11 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, zoals inloggegevens en statistieken, vangt de uitvoerings- of (op)leveringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan DataLover heeft verstrekt.
6.12 DataLover behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is. Voor gebruik van klantnaam zal altijd voorafgaande toestemming aan opdrachtgever worden gevraagd door DataLover.Artikel 7. Werkwijze maatwerk diensten
7.1 Indien opdrachtgever aan DataLover de opdracht verstrekt voor het opstellen van een maatwerk dashboard, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden, waarin de wensen en behoeften van opdrachtgever in kaart worden gebracht en de werkwijze wordt besproken.

7.2 Na het intakegesprek dient opdrachtgever ervoor te zorgdragen dat DataLover toegang krijgt tot alle benodigde systemen door het verstrekken van de benodigde inloggegevens en statistieken. Pas na ontvangst van de benodigde gegevens, gaat DataLover aan de slag met het bouwen van het dashboard. 

7.3 Na het aanleveren van het concept dashboard, dient opdrachtgever binnen 14 dagen te reageren met feedback of akkoord. Bij het uitblijven van reactie binnen de gestelde termijn, wordt het ontwerp als definitief beschouwd. De opdrachtgever heeft recht op twee kosteloze correctieronden, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte vermeld. Eventuele aanvullende correcties zijn mogelijk tegen aanvullende betaling. 

7.4 Nadat het dashboard definitief is, wordt het via een online link opgeleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

 

Artikel 8. Prijzen en tarieven
8.1 Alle prijzen en tarieven die DataLover hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, administratie-, reis-, verblijfs- en verzendkosten en kosten van derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
8.2 Als er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van kostenverhogende omstandigheden, zoals stijging van grondstofprijzen, lonen, valutakoersen, invoerrechten of inflatie heeft DataLover het recht om haar tarief conform deze prijsstijgingen te verhogen. DataLover stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

8.3 Indien DataLover een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is DataLover niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan DataLover dat in redelijkheid niet van DataLover kan worden gevergd dat DataLover de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. 

8.4 DataLover behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten en/of producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat, behoudens hetgeen is bepaald in dit artikel. Prijsverhogingen ten gevolge van een wet- en regelgeving zijn uitgesloten. Bij ontbinding is de opdrachtgever te allen tijde gehouden het reeds uitgevoerde gedeelte alsmede de reeds gemaakte kosten door DataLover te voldoen. DataLover is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 

 

Artikel 9. Facturatie, betaling en incasso
9.1 Betaling van standaard dashboards aangekocht via de website van DataLover, dienen direct bij aanschaf volledig te worden voldaan door opdrachtgever. Betaling van maatwerk dashboards, geschiedt op factuurbasis. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In alle gevallen wordt er pas definitief opgeleverd, indien opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft voldaan.
9.2 DataLover behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
9.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
9.4 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.5 Bij niet tijdige of volledige betaling is DataLover gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
9.6 In geval van niet tijdige of volledige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft DataLover zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
9.7 DataLover is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 150,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten. 

9.8 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door DataLover eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
9.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 

 


Artikel 10. Betalingsonmacht
10.1 DataLover is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever: 

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; 
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest. 

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
11.1 DataLover heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien DataLover kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
11.2 DataLover is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
11.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DataLover op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.5 DataLover behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden. Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst en annulering 

12.1 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van DataLover of de opdrachtgever indien dit een eenmanszaak betreft,  dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van DataLover.
12.2 Indien het door DataLover uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn haar erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van DataLover op enigerlei wijze voortgezet.
12.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst met DataLover wenst te annuleren of opzeggen, heeft opdrachtgever geen recht op enige restitutie. Opdrachtgever is bij opzegging of annulering na het aangaan van de overeenkomst, betaling van het totale overeen gekomen bedrag verschuldigd. 

12.4 In alle gevallen dient de opdrachtgever naast de annuleringskosten tevens de kosten van derden te voldoen. 

12.5 Indien DataLover de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of calamiteiten, valt dit onder overmacht.

12.6 DataLover heeft het recht de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Indien de tot dan toe geleverde producten en/of diensten van waarde zijn voor opdrachtgever, dient opdrachtgever het tot aan het moment van opzegging uitgevoerde gedeelte te voldoen. Indien het resultaat afhankelijk is van voltooiing van de opdracht door DataLover, zal DataLover het door opdrachtgever betaalde bedrag restitueren bij opzegging door DataLover. 

12.7 De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal DataLover vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

12.8 DataLover heeft het recht alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten.


Artikel 13. Overmacht
13.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die DataLover niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DataLover kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van DataLover of door DataLover ingeschakelde derden, pandemieën of epidemieën, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is DataLover gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van DataLover en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van DataLover. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop DataLover geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DataLover niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
13.3 In geval van overmacht zal DataLover zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
13.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van DataLover gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is DataLover gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
13.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van DataLover, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van DataLover voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid op heeft met een maximum van het overeen gekomen totaalbedrag. 

14.2 DataLover is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DataLover aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan DataLover kan worden toegekend; 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

14.3 Aansprakelijkheid van DataLover voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, hacking, immateriële schade, letselschade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.4 DataLover is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: 

 • het niet voldoen door opdrachtgever aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden; 
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt; 
 • het ontbreken van informatie, gegevens en/of bestanden, zoals inloggegevens voor systemen en/of accounts en statistieken, of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of bestanden die DataLover aan de opdrachtgever heeft geleverd; 
 • het verloren gaan van inloggegevens en/of wachtwoorden die DataLover aan de opdrachtgever heeft geleverd;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; 
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van DataLover door de opdrachtgever of derden; 
 • feitelijke onjuistheden in het resultaat, indien de opdrachtgever deze gegevens aan DataLover heeft verstrekt en het resultaat ter goedkeuring aan de opdrachtgever is aangeboden;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur, programmatuur en/of enige blokkades (en de gevolgen daarvan) in applicaties;
 • Een langere uitvoerings- of (op)leveringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht de reden dat daaraan ten grondslag ligt;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van DataLover en/of de opdrachtgever; 
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever; 
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden. 

14.5 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij DataLover te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, verjaart iedere vordering van opdrachtgever jegens DataLover na het verstrijken van één jaar. 

14.6 DataLover heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

14.7 DataLover is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal DataLover vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

14.8 DataLover is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde partijen die door DataLover zijn ingeschakeld. In geval een derde partij schade heeft veroorzaakt, dient opdrachtgever zich rechtstreeks tot deze derde partij te wenden.
14.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid DataLover en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 


Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan DataLover. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend DataLover daartoe bevoegd.
15.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht (licentie) verstrekt. Bij maatwerk dashboards betreft het een exclusieve licentie, enkel bestemd voor opdrachtgever. 

15.3 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is DataLover te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam DataLover openbaar te maken of te verveelvoudigen.
15.4 DataLover mag de door haar opgestelde geestesproducten gebruiken als basis voor andere opdrachten.
15.5 De inhoud van de website van DataLover, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van DataLover of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van DataLover.
15.6 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door DataLover ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van DataLover.
15.7 De rechten van intellectuele eigendom welke DataLover in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
15.8 Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie of gegevens in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart DataLover tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door DataLover diensten.
15.9 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel opdrachtgever als DataLover geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot gebruikte gegevens en bescheiden, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.10 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van DataLover heeft DataLover recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

Artikel 16. Vertrouwelijkheid en verwerking persoonsgegevens

16.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien de ene partij de andere partij van geheimhouding heeft ontheven of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
16.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.3 DataLover mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is DataLover niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken. 

16.4 DataLover verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De eigen persoonsgegevens van opdrachtgever die DataLover verwerkt, waaronder contactgegevens, bedrijfsgegevens en financiële gegevens worden opgeslagen in een beveiligde cloud database. Deze gegevens worden op basis van een wettelijke grondslag verwerkt, namelijk de uitvoering van de dienstverlening. Eventuele persoonsgegevens worden door opdrachtgever en met diens toestemming verstrekt en ook met toestemming van opdrachtgever verwerkt. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgever door DataLover wordt verstrekt in de privacyverklaring van DataLover. Dit privacybeleid is te vinden op de website van DataLover, https://www.datalover.nl/

16.5 Eventuele persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever kunnen worden verwerkt bij het aanmaken van koppelingen met applicaties, zoals maar niet beperkt tot ActiveCampaign, Moneybird, Facebook, etc. In dat geval zijn opdrachtgever en DataLover verplicht tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst. In plaats van het sluiten van een separate verwerkersovereenkomst, wordt middels deze bepaling in de algemene voorwaarden, die kwalificeert als “andere rechtshandeling”, voldaan aan de wettelijke verplichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever is in dit geval verwerkersverantwoordelijke en DataLover is de verwerker. De gegevens van klanten van opdrachtgever die kunnen worden verwerkt zijn naam, e-mailadres, adresgegevens (middels factuur). Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van door opdrachtgever verkregen toestemming en op basis van een wettelijke grondslag en worden verwerkt met het doel om inzicht te krijgen in de data van opdrachtgever. 

 •  DataLover verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van

opdrachtgever. De verwerking geschiedt in overeenstemming met de schriftelijke instructies van opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) en in overeenstemming met de AVG en eventuele overige toepasselijke wet- en regelgeving.

 •  In geen geval verwerkt DataLover de persoonsgegevens voor andere, eigen doeleinden. 

16.8 DataLover zal alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, welke maatregelen een passend beveiligingsniveau dienen te garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. 

16.8 DataLover erkent dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. DataLover zal onverwijld voldoen aan alle redelijke verzoeken van opdrachtgever tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

16.9 Het is DataLover niet toegestaan de persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

16.10 De verwerking van persoonsgegevens duurt voort zo lang opdrachtgever de door DataLover gemaakte dashboards gebruikt en DataLover de daarbij verkregen data analyseert. In geval van beëindiging van de overeenkomst en/of op eerste schriftelijke verzoek van opdrachtgever, zal DataLover onmiddellijk (alle of een deel van) de persoonsgegevens vernietigen, dan wel aan opdrachtgever retourneren, zulks naar uitsluitende keuze van opdrachtgever, zonder kopieën daarvan achter te houden. Tevens zal DataLover werknemers en/of sub-verwerkers instrueren om hetzelfde te doen. DataLover zal op eerste verzoek van opdrachtgever tevens verklaren dat de vernietiging als hiervoor bedoeld heeft plaatsgevonden.

16.11 Met eventuele derde partijen die persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever verwerken na het bouwen van een koppeling met deze systemen en accounts door DataLover, zoals maar niet beperkt tot ActiveCampaign, Moneybird en/of Facebook, dient opdrachtgever zelf een verwerkersovereenkomst te sluiten. Het betreft namelijk accounts van opdrachtgever. Veelal is bij het aanmaken van een account door opdrachtgever met deze partijen reeds een verwerkersovereenkomst gesloten, al dan niet via de algemene voorwaarden van deze derde partijen. Voor zover deze derde partijen desondanks als subverwerker worden beschouwd, geeft opdrachtgever middels het aangaan van de overeenkomst toestemming voor het inschakelen van deze subverwerkers. 

16.12 DataLover biedt opdrachtgever alle redelijke medewerking om opdrachtgever in staat te stellen binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan verzoeken van betrokkenen die zijn gebaseerd op aan betrokkene toegekende rechten op grond van de AVG, meer in het bijzonder, verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking (daaronder begrepen het intrekken van eerder gegeven toestemming), alsmede verzoeken die zijn gebaseerd op het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Artikel 17. Reclames / klachten
17.1 Klachten over de geleverde (online) producten, uitgevoerde diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering, (op)levering of de verzenddatum, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan DataLover kenbaar te worden gemaakt.
17.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
17.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van DataLover dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
17.4 DataLover dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal DataLover in overleg treden met de opdrachtgever om een passende oplossing te bereiken.
17.5 De opdrachtgever heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van DataLover.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle overeenkomsten tussen DataLover en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar DataLover is gevestigd, zijnde Eindhoven, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.